Wu Lei: Messi đã ghi một mục tiêu để phá vỡ sự cân bằng trên sân!Nhưng nó vẫn là một điều đáng tiếc mà Formulir Pndaftland Futsal

Wu Lei: Messi đã ghi một mục tiêu để phá vỡ sự cân bằng trên sân!Nhưng nó vẫn là một điều đáng tiếc mà Formulir Pndaftland Futsal

Wu Lei: Messi đã ghi một mục tiêu để phá vỡ sự cân bằng trên sân!Nhưng nó vẫn là một điều đáng tiếc [Formulir Pendaftararan Futsal]: Thể thao Yexiang và Barcelona đã báo cáo vào ngày 31 tháng 3 trên trang web này: với tiếng còi của trọng tài, với hai Messi bước vào hai người vào Messiball, Barcelona đã đánh bại West 2-0