Wu Lei: Linmen của tôi phải được cải thiện và hy vọng sẽ trở lại La Liga V88 Judi Bola sau vài tháng

Wu Lei: Linmen của tôi phải được cải thiện để trở lại La Liga sau vài tháng.